OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 grudnia 2022 r. o godzinie 1100  
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. S. Rewersowi.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. D. Kowalskiej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. J. Solińskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. E. Kusej.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” – p. L. Lackowskiemu.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Think Tank – Genesis Poloniae.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2023 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  w Barlinku na 2023 rok.
 16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie sesji.

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

W związku z trwającym sezonem zimowym 2022/2023 oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie sieci energetycznych i ciepłowniczych, utrudnienia drogowe).

Dodatkowo przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych takich jak: hipermarkety, hale targowe, hale sportowe czy magazyny. Utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminy, jak i mieszkańców i wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 t.j.).

Pamiętajmy, że niskie temperatury są zagrożeniem również dla osób samotnych i w podeszłym wieku, a także nietrzeźwych przebywających poza domem. Poza wychłodzeniem organizmu, osoby te mogą stracić życie w pożarach lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla przebywając w pustostanach lub budynkach o złym stanie technicznym. Zwróćmy uwagę na te osoby i powiadamiajmy odpowiednie służby w celu udzielenia pomocy. Wystarczy jeden telefon pod numerem 112 i możemy uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. Nie bądźmy obojętni.

Miło nam jest poinformować, że obiekt plaży miejskiej w Barlinku został wyposażony w nowy sprzęt rekreacyjny, w skład którego wchodzą: 10 kompletów stołów i ław drewnianych, 10 kompletów trzyczęściowych leżaków drewnianych ze stolikiem i 20 szt. parasoli składanych.

Ponadto na barlineckie kąpielisko wprowadzono nową atrakcję, która zapewni połączenie rekreacji nad wodą z edukacją i promocją naturalnych zasobów Barlinka.  Na plaży bowiem, będzie można dowiedzieć się, jakie ryby zamieszkują Jezioro Barlineckie oraz poznać ciekawe informacje na ich temat. To wszystko dzięki nowej tablicy edukacyjnej, która prezentuje wizerunki i charakterystykę tychże zwierząt.

Powyższe zadanie pn. „Wyposażenie zespołu kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku” zostało dofinansowane w  ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, objętego wsparciem ze środków UE, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” (Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”).

Ogólna wartość projektu wyniosła 57.648,40 zł, w tym uzyskana pomoc finansowa 39.853,00 zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych).

Mamy nadzieję, że nowo zakupione sprzęty istotnie przyczynią się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Barlineckim.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Myśliborzu z zaprasza na spotkanie nt. „Co warto wiedzieć o HIV/AIDS ? Dlaczego każdy powinien wykonać test ? …itp. „

Lepiej jest wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone HIV mogą żyć podobnie długo, jak ludzie niezakażeni, mogą też prowadzić podobny tryb życia, mieć dzieci, pracować. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, uchronić się przed rozwinięciem pełnoobjawowego AIDS.

Nadal panuje przekonanie, że problem zakażeń HIV (i innych przenoszonych drogą płciową) dotyczy jedynie wybranych grup społecznych: osób stosujących narkotyki, świadczących usługi seksualne czy osób homoseksualnych. A to nieprawda! Dotyczy on każdego, kto rozpoczął życie seksualne.  Nie ma znaczenia ile masz lat, czy jesteś chłopakiem czy dziewczyną , czy mieszkasz w mieście czy na wsi , jakiego jesteś wyznania i jaki jest twój światopogląd albo co sądzisz o HIV i AIDS- bez względu na to wszystko, ryzyko zakażenia dotyczy także ciebie

Wciąż niewiele osób wie, że test w kierunku HIV można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania!. Statystycznie każdego dnia 3 osoby w Polsce dowiadują się o zakażeniu. Szacunki mówią o około 30% osób zakażonych, które są nieświadome faktu swojego zakażenia, a więc mogą  zakażać innych.  HIV może rozwijać się bezobjawowo przez wiele lat.

Dlaczego warto poznać fakty i mity na temat HIV i AIDS?

Na te i inne pytania związane z profilaktyką zakażeń  HIV odpowie  przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczna w Myśliborzu – Pani Regina Małgorzata Giniewicz.

 

Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek
sala przy stołówce „U Agi”,  godz. 15.15, 14 grudnia 2022 r.

Załącznik: Informacja w sprawie spotkania „Dlaczego warto wykonać test na HIV”

W dniu 12 grudnia  2022 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z Panem Michałem Goliszek, prowadzącym działalność pod firmą K&M Michał Goliszek, na wykonanie zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej – Etap II (droga z parkingiem)”. W ramach tego zadania przewiduje się:

 • wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej o powierzchni ok. 820m2,
 • wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 1.440m2 (60 miejsc parkingowych),
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości łącznej ok. 180mb wraz z przykanalikami i wpustami oraz włączenie jej do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach etapu I zadania,
 • wykonanie instalacji oświetlenia o długości ok. 250mb (11 lamp) wraz z podłączeniem jej do instalacji oświetlenia drogowego wykonanego w ramach etapu I zadania,
 • dostawa i montaż elementów małej architektury,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
 • wykonanie nasadzeń zastępczych.

W wyniku realizacji zadania zostanie zamknięty układ komunikacyjny między ul. Jeziorną a parkiem przy ul. Gorzowskiej.  

Dokumentację projektową dla zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej opracowała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 1.254.600 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dziesięć miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest w połowie października 2023 r.

Podkategorie